Підготовка та етапи захисту

Підготовка та етапи подання документів

 • ПОДАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ І ЗАХИСТУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ

  Рада приймає до розгляду кандидатську дисертацію не раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачами обов’язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня встановлений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059:

  1. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 прим.).  Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.Зразок 
  2. Висновок чинний протягом 1 року до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
  3. Особова картка за формою П-2ДС з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 прим.).
  4. Ксерокопія першої сторінки паспорта (засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради після подання документів у спецраду) (2 прим.)
  5. Копія диплома магістра (спеціаліста), (засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради після подання документів у спецраду) (2 прим.)
  6. У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН України (2 прим.).
  7. Копія свідоцтва про зміну імені у разі зміни здобувачем імені (засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради після подання документів у спецраду) (2 прим.)
  8. Засвідчені підписами і печаткою посвідчення про складання кандидатських іспитів (2 прим.).
  9. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі. (2 прим.)
  10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою установи, в який він працює.
  11. Лист з організації де виконувалась дисертаційна робота з проханням прийняти до захисту (якщо робота виконувалась не в ОНУ імені І. І. Мечникова). Зразок 
  12. Компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл тексту дисертації з розширенням doc (Word 2003)

  Додатково до спеціалізованої вченої ради подається:

  1. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця (2 примірники).
  2. Список друкованих праць. Зразок 
  3. Довідки про впровадження.
  4. (За наявності). Довідки про виконання науково-дослідних робіт із обов'язковим зазначенням номеру їх державної реєстрації, базових для підготовки та подання дисертаційної роботи, а також роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.
  5. Витяг з протоколу вченої ради університету про затвердження теми дисертаційного дослідження та призначення наукового керівника.
  6. (За наявності). Витяг із рішення бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні про узгодження теми дисертаційного дослідження.
  7. Дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
  8. Автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
  9. Монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря.

  Реєстрація здобувача у вченого секретаря.

  • Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація і що вона не містить ознак плагіату. Зразок 

  Отримання резолюції голови спецради із обов'язковим зазначенням комісії; подача документів до спеціалізованої вченої ради

  Попередній розгляд дисертації в спеціалізованій вченій раді (термін між датою реєстрації атестаційної справи здобувача секретарем спецради і датою прийому роботи до захисту) не повинен тривати понад 2 місяці для кандидатської і 3 місяці для докторської дисертації. Експертна комісія (не менше трьох осіб) формується на черговому засіданні спецради із членів ради – фахівців за науковим напрямком представленої дисертації. Призначення комісії відмічається в протоколі засідання ради. Рада доручає комісії подати висновок про науковий рівень дисертації, відповідність її профілю ради, про кількість і обсяг публікацій та про повноту опублікованих матеріалів дисертації, а також пропозиції щодо призначення офіційних опонентів, у тому числі іноземних фахівців з відповідної спеціальності, і на випадок разового захисту щодо поповнення ради науковцями відповідного профілю та щодо розсилання автореферату дисертації. Комісія у своєму висновку пропонує опонентів дисертаційної роботи. Для кандидатської дисертації призначаються 2 офіційних опоненти, з яких один – обов’язково доктор наук, а другий – доктор або кандидат наук. Вимоги до вибору офіційних опонентів встановлено нормативними документами. Зокрема, опоненти мають бути провідними фахівцями із спеціальності, з якої подано дисертацію, і мати за останні 5 років не менше ніж 3 публікації у провідних фахових виданнях за профілем спеціальності дисертації, поданої до захисту. Тільки один з опонентів може бути членом спеціалізованої вченої ради, до якої подано дисертацію, або працювати в установі, при якій утворено цю спеціалізовану вчену раду. Офіційні опоненти мають бути працівниками різних організацій. Не можна призначати офіційними опонентами членів експертних рад. По закінченню комісія спецради з попереднього розгляду дисертації готує «Висновок комісії спеціалізованої вченої ради щодо розгляду дисертації» (щодо відповідності дисертації спеціальності, профілю ради, повноти опублікування результатів та особистого внеску здобувача). Тривалість роботи експертної комісії щодо попереднього розгляду дисертаційної роботи – не більше трьох тижнів.

  Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про науковий рівень, наукову новизну дисертації, відповідність її даній спеціальності та профілю ради, повноту викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та особистого внеску дисертанта, використання в дисертації матеріалів і висновків кандидатської дисертації здобувача, а також пропозиції щодо призначення офіційних опонентів. (3 прим.).

  У висновку комісії вказується:

  1. Актуальність роботи (теми).
  2. Новизна наукових положень і результатів, отриманих особисто здобувачем і поданих на захист.
  3. Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків і рекомендацій.
  4. Практичні результати роботи, їх рівень і ступінь використання (впровадження).
  5. Повнота викладення наукових і прикладних результатів дисертації в опублікованих роботах, особистий внесок дисертанта в публікаціях, кількість публікацій, їх обсяг і рівень видання.
  6. Відповідність дисертації обраній спеціальності та профілю спеціалізованої вченої ради.
  7. Відповідність дисертації вимогам.
  8. Рекомендовані офіційні опоненти дисертації.
  9. Перелік адрес для розсилання авторефератів (в частині, визначеній спеціалізованою вченою радою). При цьому підкреслюється, що автореферат відповідає змістові дисертації і може у поданому вигляді бути надрукований.
 • ПРИЙОМ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ

  Прийом дисертації до захисту на засіданні спецради

  Подання наступних документів до служби вченого секретаря

  На засіданні спеціалізованої вченої ради призначаються офіційні опоненти, затверджується список установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати, надається дозвіл на відправлення оголошення до МОН України.

  1. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів. Зразок 
  2. Відомості про офіційних опонентів (2 прим.)  Зразок 
  3. Повідомлення про захист дисертації ( 2 прим.)  Зразок 

  Виправлення в дисертації недоліків, виявлених радою після того, як дисертацію було прийнято до захисту, заборонено. Якщо рада проголосує за прийом дисертації до захисту, здобувач отримує дозвіл на відправлення оголошення до МОН України. У випадку негативного рішення ради про прийом до захисту здобувачу дається витяг з протоколу засідання з мотивуванням відмови і повертаються всі матеріали за винятком заяви здобувача і клопотання про прийом до захисту.

  Відправка повідомлення про захист дисертації до МОН України.

  Надсилаються на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  • відсканований оригінал повідомлення у форматі TIFF або JPG, оформлений відповідно до зразка;
  • текст повідомлення у форматі Word 2003;  Зразок 
  • відсканований оригінал квитанції про сплату послуг (з відміткою банку) Реквізити, в якій обов’язково мають бути зазначені прізвища, ім’я та по батькові здобувачів.  Зразок 

  Тиражування та розсилання автореферату. Подання дисертації до бібліотеки університету та оприлюднення дисертації і автореферату на сайті

  Роздрукований примірник автореферату подається на перевірку вченому секретарю, оформлюється перелік розсилки, друкуються автореферати Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора чи кандидата наук проводиться не раніше ніж через місяць після опублікування такого повідомлення. Дату захисту призначає голова спеціалізованої вченої ради та дає дозвіл на тиражування автореферату та розсилання автореферату. До цього часу автореферат має бути підготовлений, вичитаний та перевірений ученим секретарем спеціалізованої вченої ради. Автореферат має бути написаний та оформлений згідно з встановленими вимогами. Учений секретар спецради перевіряє і підписує контрольні примірники автореферату. Для отримання дозволу на розсилання автореферату та призначення дати захисту необхідно подати на підпис до вченого секретаря спецради два контрольні примірник автореферату з підписом автора (здобувача), наукового керівника (наукового консультанта) на обкладинці. На цих екземплярах автореферату голова спецради пише резолюцію з дозволом на розсилання автореферату та призначенням дати захисту. Один з контрольних екземплярів залишається в атестаційній справі здобувача, другий – надається здобувачу для тиражування.

  Після виходу в світ публікації розсилаються автореферати і у раду подаються:

  1. Автореферат дисертації (10 прим.). На останній сторінці автореферату повинні бути вказані реквізити типографії.
  2. Дисертація (другий прим.), підписана автором на титульному аркуші, компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому містяться файли з текстом дисертації і автореферату (розширення файлів pdf), для передачі здобувачем до бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова (після розсилки автореферату і не пізніше, ніж за 1 місяць до захисту).
  3. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють – 2 прим. (подаються до служби вченого секретаря не пізніше, ніж за 10 (!) днів до захисту).
  4. Електронний вид автореферату (за 1 місяць до захисту), скановані відгуки офіційних опонентів (за 10 днів до захисту) (об’єм кожного файла до 4-х МБ!!!) та дисертація (за 10 днів до захисту) – все з розширенням pdf надсилаються на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. для розміщення на сайті університету.
 • ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

  Для проведення процедури захисту попередньо готуються наступні документи.

  1. Реєстраційна картка присутності за підписом вченого секретаря – 3 прим.  Зразок 
  2. Бюлетені для голосування за ф. 11 (кількість примірників має точно відповідати кількості членів ради – 15 примірників) в конверті, на якому зазначається прізвище, ім’я, по-батькові здобувача, дату захисту і № протоколу.  Зразок 
  3. Протокол лічильної комісії за ф. 12 – 3 примірники.  Зразок 
  4. Проект висновку ради (відповідальними за його зміст є члени експертної комісії з попереднього розгляду дисертації, які і підписують проект висновку) – кількість примірників має відповідати кількості членів ради плюс кількість опонентів плюс один примірник для атестаційної справи, на якому повинен стояти підпис наукового керівника, що свідчить про те, що він ознайомлений зі змістом проекту висновку. Електронний варіант Проекту висновку ради надати секретарю ради для попереднього ознайомлення членів ради з його змістом.  Зразок 
  5. Реєстр зауважень опонентів та на автореферат дисертації – кількість примірників має відповідати кількості членів ради плюс кількість опонентів плюс один примірник для атестаційної справи, на якому повинен стояти підпис наукового керівника, що свідчить про те, що він ознайомлений зі змістом зауважень;
  6. Доповідь здобувача – електронний варіант тексту буде корисним для написання стенограми засідання, а роздрукований – під час захисту.
  7. Відповіді на зауваження опонентів та на автореферат дисертації – електронний варіант тексту буде корисним для написання стенограми засідання, а роздрукований – для надання відповідей підчас захисту.
  8. Прикінцеве слово здобувача – електронний варіант тексту буде корисним для написання стенограми засідання, а роздрукований – підчас захисту.
  9. Оголошення про захист – розміщується не пізніше, як за 1 тиждень до захисту.  Зразок 
  10. Порядок роботи ради (робочий сценарій послідовність процедури захисту засіданні) – 2 примірники.
  11. Роздаткові (ілюстративні) матеріали до доповіді (слайди) – у кількості примірників, що відповідає кількості членів спецради та опонентів.

  За тиждень до захисту здобувач має передати вченому секретарю спеціалізованої вченої ради необхідні для проведення захисту бланки документів, а саме:

  1. Реєстраційна картка присутності – 3 примірники.
  2. Бюлетені для голосування (кількість примірників має точно відповідати кількості членів ради – 15 примірників).
  3. Протокол лічильної комісії – 3 примірники.
  4. Реєстр зауважень опонентів та на автореферат дисертації – 1 примірник для атестаційної справи, на якому повинен стояти підпис наукового керівника, що свідчить про те, що він ознайомлений зі змістом зауважень;
  5. Проект висновку ради про дисертацію з підписами членів комісії – 1 примірник для атестаційної справи, на якому повинен стояти підпис наукового керівника (наукового консультанта), що свідчить про те, що він ознайомлений зі змістом проекту висновку.

  За день до захисту здобувач має надати для організаційного забезпечення процедури захисту роздаткові матеріали, сформовані в окремі папки, у складі:

  1. Проект висновку ради, підписаний членами експертної комісії;
  2. Реєстр зауважень опонентів та на автореферат дисертації;
  3. Ілюстративні матеріали до доповіді (слайди).
  4. Блокнот (папір) для записів.
  5. Автореферат дисертації
  6. Ручка
 • ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ

  Протягом місяця з дати захисту атестаційна справа, оформлена згідно з вимогами має бути подана до МОН України.

  На основі сценарію проведення захисту та фонограми засідання з захисту дисертації здобувач готує стенограму засідання. У стенограмі обов’язково має бути наведена доповідь здобувача, а також відображені всі критичні зауваження, які містяться у відзивах на дисертацію та автореферат і висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації. Стенограма засідання та рішення про присудження наукового ступеня надається в електронному вигляді вченому секретарю для перевірки правильності їх складання та ідентичності фонограмі, після проведення якої готуються 2 примірники стенограми та рішення про присудження наукового ступеня за підписом голови ради і вченого секретаря. На основі стенограми оформляється протокол засідання ради за підписами вченого секретаря спеціалізованої ради і головуючого на засіданні спеціалізованої вченої ради, який зберігається в спеціалізованій вченій раді. Вчений секретар разом із здобувачем перевіряє повноту формування та правильність оформлення атестаційної справи, що зберігається в спеціалізованій вченій раді.

  Здобувач має підготувати титульний аркуш атестаційної справи, яка подається до МОН України  Зразок  та опис справи за встановленою формою.  Зразок 

  Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав'язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

  1. автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором;
  2. облікову картку дисертації (2 примірники з відміткою УкрІНТЕІ) за встановленою УкрІНТЕІ формою;
  3. реєстраційно-облікову картку (2 примірники) за встановленою формою;
  4. чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці
  5. поштових карток вказують прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;
  6. два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з марками;
  7. компакт-диски типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:
  • рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я файла – file.xls;
  • текст автореферату. Ім'я файла – aref.doc;
  • текст дисертації. Ім'я файла – dis.doc;
  • реєстраційно-облікова картка. Ім'я файла – append9.doc;
  • зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім'я файла – notes.doc.

  Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку. До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

  При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

  Здобувач має підготувати титульний аркуш атестаційної справи та опис справи Зразок  , яка зберігається в спеціалізованій вченій раді за встановленою формою.

Контакти

м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, кабінет 4-н.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Top